جلسه مجمع عمومی عادی برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ با حضور سهامداران محترم شرکت توسعه اعتبارسنجی شهر ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ برگزار گردید و اهم تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید :

  • صورتهای مالی شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
  • موسسه حسابرسی آزمون پرداز(حسابداران رسمی) بعنوان بازرس اصلی برای سال مالی ۱۴۰۲ انتخاب گردید.
  • روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی شرکت برای سال ۱۴۰۲ انتخاب گردید.