جلسه مجمع عمومی عادی برای دوره مالی منتهی به 1401/09/30 با حضور سهامداران محترم شرکت توسعه اعتبارسنجی شهر 1401/11/09 برگزار گردید و اهم تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید :

  • صورتهای مالی شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
  • موسسه حسابرسی آزمون پرداز(حسابداران رسمی) بعنوان بازرس اصلی برای سال مالی ۱۴۰۲ انتخاب گردید.
  • روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی شرکت برای سال ۱۴۰۲ انتخاب گردید.