شرکت توسعه اعتبارسنجی شهر در نظر دارد جهت تکمیل کادر تخصصی خود در شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، مشهد و شیراز در زمینه ی “اعتبارسنجی” از واجدین شرایط دعوت به همکاری نماید.

متقاضیان دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته های مرتبط ( اقتصاد، مدیریت مالی، مدیریت صنعتی، حسابداری، مهندسی صنایع، مهندسی مالی، اموربانکی)، رزومه خود را به آدرس الکترونیکی etebarsanjijobs@gmail.com ارسال نمایند.

توانمندی و مهارت های مورد نیاز:

  • آشنایی با تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  • آشنایی با فرآیند اعتبارسنجی و نهیه گزارش های مربوط
  • تسلط به تایپ و تندنویسی
  • آشنایی با قوانین و مقررات بانکی و مبانی بانکداری داخلی و اسلامی