امروزه با توسعه و پیشرفت در حوزه اقتصادی کشور، نیاز به تسهیلات و تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی بیش از پیش کانون توجه قرار گرفته است؛ نظر به این مهم، رقابت میان سازمان‌های ارائه دهنده تسهیلات به متقاضیان حقیقی و حقوقی، شتاب گرفته است.

در این رقابت، بررسی و الگو برداری از شرکت‌های موفق در این حوزه نشان داده است که استفاده از روش‌های علمی و به روز به منظور ارزیابی میزان ریسک ارائه تسهیلات، عامل اصلی ارزش‌ آفرینی و مزیت رقابتی برای سازمان‌های فعّال در این حوزه می‌باشد.

چرا-اعتبارسنجی-کنیم-؟


خبرهای بیشتر