مجمع عمومی عادی سالیانه با حضور سهامداران محترم شرکت توسعه اعتبارسنجی شهر در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ برگزار گردیده و اهم تصمیمات بشرح ذیل ارائه می گردد.

  • تصویب صورت های مالی شرکت
  • انتخاب موسسه ارقام نگر اریا بعنوان بازرس اصلی و موسسه شاهدان بعنوان بازرس علی البدل برای سال ۱۴۰۰
  • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای سال ۱۴۰۰