شركت توسعه اعتبارسنجی شهر به صورت شركت سهامی خاص با هدف اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی به منظورمدیریت و اندازه گیری ریسک های اعتباری در چارچوب قوانین و مقررات كشور تأسیس و در تاریخ 1394/11/03 تحت شماره 486068 نزد اداره ثبت شركت ها و مالكیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

در حال جزء شرکت های زیرمجموعه بانک شهر می باشد. نشانی مركز اصلی شركت در تهران خیابان طالقانی، تقاطع مفتح، پلاک 128، طبقه هفتم، واقع می باشد.