شركت توسعه اعتبارسنجی شهر به صورت شركت سهامي خاص با هدف اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی به منظورمدیریت و اندازه گیری ریسک های اعتباری در چارچوب قوانين و مقررات كشور تأسيس و در تاريخ 1394/11/03 تحت شماره 486068 نزد اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است. در حال جزء شرکت های زیرمجموعه گروه توسعه اقتصادی رستا می باشد.