شرکت توسعه اعتبارسنجی شهر به صورت شرکت سهامی خاص با هدف اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی به منظورمدیریت و اندازه گیری ریسک های اعتباری در چارچوب قوانین و مقررات کشور تأسیس و در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ تحت شماره ۴۸۶۰۶۸ نزد اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در حال جزء شرکت های زیرمجموعه گروه توسعه اقتصادی رستا می باشد.