رسالت ما در حوزه پیگیری وصول مطالبات، وصول تمام و کمال مطالبات در کوتاه‌ترین زمان با رعایت احترام متقابل میان سازمان و مشتری می‌باشد. سازمان‌ها به منظور ادامه حیات نیازمند ایجاد ارزش و سود می‌باشند و با نظر به این مهم، وصول تسهیلات ارائه شده به مشتریان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

اهم امور در حوزه وصول مطالبات به شرح زیر قابل بیان می‌باشد:

  • دریافت پرونده‌ها، کنترل محتویات، و رفع نواقص احتمالی جهت رسیدگی در کوتاه‌ترین زمان

  • استخراج اطلاعات مشتریان پرونده‌های عدم وصول، صدور اخطاریـه و پیگیری‌های لازم

  • مراجعه، مکاتبه و دعوت از مشتری در خصوص تعیین تکلیف بدهی

  • انجام هماهنگی‌های لازم با واحد حقوقی بانک یا سایر موسسات طرف قرارداد در خصوص نحوه تسویه بدهی مدیونین و اتخاذ تصمیمات مناسب

  • مکاتبه با دفاتر اسناد رسمی و اداره حقوقی و وصول مطالبات و سایر اقدامات مقتضی برحسب مقررات و ضوابط موجود

با توجه به افزایش میزان مطالبات غیرجاری در سیستم بانکی کشور و اهمیت این موضوع در نگاه مدیران ارشد بانک ها و همچنین ضرورت برونسپاری برخی از خدمات غیربانکی از مجموعه بانک ها به شرکت های تخصصی، ایجاد این شرکت ها در این حوزه با توجه به الگوبرداری موفق از نمونه های داخلی و خارجی ضروری به نظر می رسد.
یکی از اهداف تخصصی شرکت توسعه اعتبارسنجی شهر، ارائه کلیه خدمات در زمینه وصول مطالبات به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و تلاش در جهت کاهش بخشی از مطالبات غیر جاری در کشور، در راستای ارتقای رشد اقتصادی و خروج از شرایط رکود می باشد.

وصول-مطالبات-معوق


تصاویر