دفتر تبریز

تبریز، خیابان ولیعصر، بلوار مخابرات، اول خیابان سهند، سرپرستی بانک شهر منطقه آذربایجان، طبقه اول

تلفن : 33273997-041

کد پستی : 5157937834

دفتر مشهد

مشهد، نبش بزرگمهر جنوبی 15، پلاک 201، ساختمان بانک شهر، شرکت اعتبار سنجی

تلفن : 37601100-051 داخلی 117

کد پستی : 9186635568

دفتر اصفهان

اصفهان، خیابان شیخ صدوق جنوبی، کوچه نهم، ساختمان مرکزی بانک شهر

تلفن : 31334367-031 داخلی 131

کد پستی : 8168673871