• ارائه کلیه خدمات مرتبط با اعتبار سنجی اشخاص حقیقی و حقوقی

  • تهیه ،تامین ،ذخیره سازی و پردازش اطلاعات برای اعتبارسنجی و خدمات مرتبط برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، در صورت نیاز پس از اخذ مجوز از مرجع ذیربط

  • مشارکت با بانک ها ،مؤسسه های مالی و اعتباری و مؤسسه های رتبه بندی داخلی و بین المللی

  • بررسی و ارزیابی توان ایفاء تعهدات مشتریان اعتباری بانک ها

  • انجام کلیه اقدامات و امور مرتبط با بررسی و تکمیل اطلاعات اعتباری

  • انجام کلیه اقدامات در رتبه بندی اعتباری مشتریان، مشارکت، وثیقه، تضمین، تملیک و فروش اموال منقول و غیر منقول

  • ارائه خدمات مشاوره در زمینه تهیه و تدوین طرح های توجیهی

  • بررسی های اقتصادی ،فنی و مالی پروژه ها و طرح ها و بودجه بندی تامین منابع مالی و اعتباری طرح ها

  • بررسی درخواست ها و اظهارنظر در مورد تسهیلات سرمایه ثابت و سرمایه در گردش در بخش های مختلف اقتصادی

  • بررسی در خواست ها و اظهار نظر در مورد تعهدات از جمله ضمانتنامه های ریالی و ارزی و انواع اعتبارات اسنادی

  • انعقاد قرارداد با بانک ها و مؤسسه های مالی و اعتباری در راستای وصول مطالبات غیر جاری